ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022
The 2022 extraordinary General Meeting of Shareholders
Tham dự đại hội trực tuyến Tài liệu ĐHĐCĐ Documents of GMS
Video hướng dẫn